top of page

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van the Fresh Perspective zijn de algemene voorwaarden van the Fresh Perspective van toepassing zoals hieronder beschreven op via onderstaande link te downloaden als PDF:

Algemene voorwaarden the Fresh Perspective   

Voor je liggen de algemene voorwaarden van the Fresh Perspective. Goed dat je dit belangrijke document leest.

the Fresh Perspective is een interieurontwerp studio voor zakelijke vastgoed. the Fresh Perspective is gevestigd aan de Echbronk 3, 4847 AN in Teteringen en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69301867.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten. Ik heb mijn best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen.

Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden, neem dan gerust contact met mij op via ✉ michou@freshperspective.nl.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden komen geregeld dezelfde begrippen terug. Om discussie over de betekenis ervan te voorkomen, lees je hier wat er met de verschillende begrippen bedoeld wordt.

the Fresh Perspective: dat ben ik, de interieurontwerper, degene die de opdracht uitvoert en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: dat ben jij, de zakelijke opdrachtgever die een overeenkomst met mij sluit of wenst te sluiten. Wanneer je een opdracht aan the Fresh Perspective verstrekt, ga je met het sluiten van de Overeenkomst een betalingsverplichting aan.

Zakelijke Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit is dus altijd een bedrijf.

Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden die the Fresh Perspective voor Opdrachtgever gaat verrichten en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.

Overeenkomst: de afspraken die the Fresh Perspective en Opdrachtgever maken.

Schriftelijk: hiermee wordt zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail en Whatsapp berichten bedoeld.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden wordt ‘Opdrachtgever’ ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou en jouw’ en wordt ‘the Fresh Perspective’ ook wel aangeduid met ‘ik, me, mij of mijn’. ‘Opdrachtgever’ en ‘the Fresh Perspective’ samen worden ook wel ‘partijen, we, wij of ons’ en los van elkaar ‘Partij’ genoemd.

 

Dit zijn de afspraken die we samen maken:

Artikel 1 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, opdrachten, facturen en overige werkzaamheden die door mij worden verricht en waarop ik deze algemene voorwaarden van toepassing heb verklaard.

 2. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de werkzaamheden die ik bied, zijn eventueel door de Zakelijke opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, niet van toepassing. Die voorwaarden worden uitdrukkelijk door mij van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze door mij uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn geaccepteerd.

 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook wanneer een tussen ons gesloten Overeenkomst wijzigt of in het geval we een opvolgende Overeenkomst sluiten.

 5. Ik kan deze algemene voorwaarden aanpassen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf Schriftelijk bericht.

 6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken, in juridische taal noemen we dat nietig of vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig gelden. We zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke ongeldige bepaling.

 7. In het geval wij specifieke afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan die afwijkende afspraken voor op deze algemene voorwaarden.

 8. Wanneer je akkoord gaat met een door mij gedaan aanbod, ga ik ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk gelezen te hebben.

 9. Deze algemene voorwaarden zijn alleen geschreven ten behoeve van de Zakelijke Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Aanbod en offertes

 1. Offertes zijn tot dertig (30) kalenderdagen na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte een andere geldigheidstermijn opgenomen is.

 2. Wanneer jij slechts een deel van een offerte aanvaardt, kun jij mij niet verplichten een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerteprijs uit te voeren. Ik heb dan het recht een nieuwe offerte te maken.

 3. Genoemde tarieven zijn exclusief btw. Extra kosten zoals reis- en parkeerkosten, meerwerk kosten en kosten voor de inhuur van derden zijn niet bij de offerteprijs inbegrepen. De hoogte van deze extra kosten wordt indien mogelijk vooraf met jou gecommuniceerd.

 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 5. De inhoud van de Overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn omschreven.

 6. Fouten maken is menselijk. Je kunt mij daarom niet houden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte of programmeer- en/of typefouten op mijn website of social mediakanalen.

 7. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kun je mij niet meer houden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.

Artikel 3 – Hoe komt de Overeenkomst tussen ons tot stand?

 1. Er is tussen ons sprake van een Overeenkomst op het moment dat:

A. ​jij mondeling of Schriftelijk akkoord gaat met de offerte;

​B. ik in opdracht van jou een start maak met de werkzaamheden;

C. ik een Opdracht per e-mail aan jou bevestig. Ik ga ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden. Als dit niet zo is, laat je dit zonder onnodige vertraging aan mij weten.

​2. Om het voor beide Partijen werkbaar te houden, spreken we af dat voor communicatie gebruik mag worden gemaakt van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Artikel 4 – Uitvoering en inhoud van de Opdracht

Met het sluiten van de Overeenkomst gaan we beide een aantal verplichtingen aan en hebben we ook beide een aantal rechten:

 1. Met het sluiten van de Overeenkomst ga ik een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat ik de Opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen zal uitvoeren. Ik zal mijn best doen te streven naar een voor jou bruikbaar resultaat wat zoveel mogelijk overeenkomt met de door jou kenbaar gemaakte wensen. Ik kan echter niet garanderen dat het resultaat ook volledig aan jouw wensen voldoet. Er wordt dus uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis aangegaan.

 2. Ik zal gevolg geven aan tijdig door jou verleende en verantwoorde aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en houd je op de hoogte van de voortgang.

 3. Ik ga ervan uit dat je bekend bent met het portfolio en de ontwerpstijl van the Fresh Perspective.

 4. Jij bent je ervan bewust dat het resultaat van de Opdracht mede afhankelijk is van jouw input. Jij levert gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht dan ook tijdig aan. Hierbij kun je denken aan o.a. inspiratiebeelden, plattegronden, afmetingen, kleurcodes, budget, huisstijl documenten, prefferred suppliers, specificaties vanuit de verhuurder ofwel van het pand zoals maar niet beperkt tot een gemiste (BREEAM) certificering etc. Wanneer ik deze informatie niet op tijd heb ontvangen, heb ik het recht de uitvoering van de Opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, mag ik dan bij jou in rekening brengen.

 5. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk om het door mij gegeven advies uit te voeren. Dit geldt ook in het geval een vloer- en lichtplan onderdeel is van de Opdracht. De aanschaf van meubels, accessoires en bouwmaterialen is uitdrukkelijk niet bij het factuurbedrag inbegrepen tenzij vooraf Schriftelijk anders overeengekomen.

 6. Wanneer je extra wensen hebt die niet zijn inbegrepen in de offerteprijs, dan heb ik het recht voor de uitvoering van deze wensen extra kosten in rekening te brengen. Hierover zullen we vooraf overleggen.

 7. Ontwerpen is een proces. Om te voorkomen dat dit proces oneindig lang duurt, heb je recht op een, vooraf in de offerte aangegeven maximaal aantal feedback momenten. Voor extra feedback momenten mag ik extra kosten in rekening brengen.

 8. Wanneer tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de Opdracht goed uit te voeren, zullen wij in onderling overleg de Opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de lever-/uitvoeringstermijn en/of de prijs, zal ik jou hiervan op de hoogte stellen.

 9. Niet gekozen ontwerpen blijven te allen tijde eigendom van the Fresh Perspective en zullen door jou niet zonder mijn toestemming gebruikt worden. Ik heb het recht deze ontwerpen ook voor andere opdrachtgevers te gebruiken.

 

Artikel 5 – Derden  

 1. Ik heb de mogelijkheid derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht. Hierbij kun je denken aan projectmanagers, grafisch ontwerpers en technisch experts of andere interieurontwerpers die in opdracht van mij werken. Natuurlijk werk ik alleen met derden die mijn kwaliteitsstandaard leveren. Bij de inschakeling van derden zijn de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet van toepassing.[1] In de voetnoot lees je waar deze artikelen over gaan.

 2. Wanneer ik jou, op jouw verzoek, in contact breng of verwijs naar een derde, bijvoorbeeld voor de uitrol van het door mij gegeven advies, heb ik daarbij enkel een verwijzende rol. Jij sluit de overeenkomst met die derde en the Fresh Perspective is uitdrukkelijk geen partij bij die overeenkomst.

 3. Jij kunt the Fresh Perspective wel aanwijzen als gemachtigde om namens jou op te treden. De overeenkomsten die ik dan namens jou sluit, komen voor jouw rekening en risico.

 

Artikel 6 – Oplevering van de Opdracht  

 1. Een Opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als ik het resultaat van de Opdracht (digitaal) aan jou heb verstrekt en/of het resultaat van de Opdracht aan jou heb gepresenteerd. Een Opdracht wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer er eenentwintig (21) kalenderdagen zijn verstreken nadat ik aan jou heb laten weten dat het resultaat van de Opdracht gepresenteerd/verstrekt kan worden en/of voltooid is en ik op die mededeling geen reactie heb ontvangen.
  Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat jij het resultaat van de Opdracht hebt goedgekeurd en/of gaat gebruiken.

Artikel 7 – Lever- en uitvoeringstermijn

 1. De door mij opgegeven lever-/uitvoeringstermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijnen gezien worden.

 2. De termijnen gaan van start op het moment dat ik alle benodigde gegevens van jou heb ontvangen.

 3. Wanneer is afgesproken dat een Opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, dan kan ik de uitvoering, van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat jij feedback gegeven hebt op de resultaten van de daaraan voorafgaande fase en/of hiervoor betaald hebt. Extra kosten die door mij gemaakt worden doordat jij nalaat hier medewerking aan te verlenen, kan ik bij jou in rekening brengen.

 4. Wanneer ik onverhoopt verwacht een termijn niet te halen, zal ik dit tijdig aan jou laten weten. Een overschrijding van de termijn zorgt er niet automatisch voor dat  ik in verzuim ben.

Artikel 8 – Duur van de Opdracht en annulering

Hoewel we er niet vanuit gaan kan het voorkomen dat ik of jij de Overeenkomst tussentijds wil beëindigen. Om te voorkomen dat hierover op dat moment discussie ontstaat, lees je hieronder wat er in welke situatie mogelijk is: 

 1. De Overeenkomst tussen partijen loopt totdat het resultaat van de Opdracht is opgeleverd of voor bepaalde tijd als dat is overeengekomen.

 2. Wanneer jij de Opdracht tussentijds beëindigt, zullen zowel de werkzaamheden die door mij zijn verricht als de gemaakte kosten van o.a., maar niet uitsluitend, ingeschakelde derden in rekening gebracht worden. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct voor jou zichtbaar zijn. Daarnaast heb ik het recht om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van dertig procent (30%) van het factuurbedrag dat ik bij volledige vervulling van de Opdracht, in rekening zou hebben gebracht.

 3. Wanneer jij mij gemachtigd hebt om namens jou aankopen te doen ten behoeve van de uitrol van mijn advies, ben je verplicht, ook bij annulering, de gemaakte kosten daarvoor te betalen. Hierbij kun je denken aan: kosten voor verf, behang, meubels, verlichting, accessoires en ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.

 4. Als ik niet naar behoren uitvoering kan geven aan de Overeenkomst en/of er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid, dan kan ik de Opdracht annuleren of verzetten. Natuurlijk probeer ik je hier tijdig over te informeren.

 5. In de volgende situaties heb ik het recht onze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, te beëindigen:

A. wanneer er ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

B. wanneer een rechter aan jou surséance van betaling (uitstel van betaling) verleent;

C. wanneer jij wordt toegelaten tot een traject voor schuldhulpverlening.

Als ik op grond van één van deze redenen besluit tot uitstel of beëindiging van de Overeenkomst, ben ik op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor bij jou ontstaan. Ook blijft jouw betalingsverplichting bestaan.

​6. Ik kan de Opdracht alleen goed uitvoeren als jij jouw medewerking verleent. Wanneer jij de afspraken uit de Overeenkomst niet nakomt, kan ik de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst beëindigen.
Natuurlijk zal ik eerst met je in gesprek gaan om te kijken wat er aan de hand is en je laten weten wat ik van je verwacht. Je krijgt dan een redelijke termijn om het gebrek te herstellen zodat we de Overeenkomst alsnog kunnen voortzetten.

 

Artikel 9 – Tarieven, facturatie en betaling

 1. Ik heb het recht om prijzen te wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf bericht.

 2. Ik heb het recht een aanbetaling te vragen en/of in termijnen te factureren. Je ontvangt dan een factuur na elke afgeronde fase van de Opdracht. Ik kan een aanbetaling aan jou vragen. Een aanbetaling moet voor de start van de Opdracht door mij ontvangen zijn.

 3. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats via een online betaalsysteem.

 4. In het geval jij je niet houdt aan de betalingstermijn, ben je wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd. Hierop is de wettelijke regeling van toepassing. Daarnaast heb ik het recht de uitvoering van de Opdracht uit te stellen totdat je aan je betalingsverplichting hebt voldaan.

 5. Je hebt het recht het resultaat van de Opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de Opdracht is verstrekt, mits je voldaan hebt aan je betalingsverplichting.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Ik ben alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de Opdracht, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan mijn zijde.

 2. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

 3. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Dit geldt niet als ik had kunnen weten dat de gegevens onjuist of onvolledig waren.

 4. Ik ben ook niet aansprakelijk voor het door jou of een door jou ingeschakelde derde niet juist inmeten van ruimte(s), het aanleveren van maten of kleurcodes (incl. typefouten) en verkeerd bestelde artikelen.

 5. Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de Opdracht.

 6. Ik ben in ieder geval nooit voor meer aansprakelijk dan tot het bedrag dat mijn aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering.

 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) kalendermaanden na beëindiging van de Overeenkomst.

 8. Jij vrijwaart mij voor eventuele aanspraken van derde die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op werken als ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, tekeningen, moodboards, (3d)visualisaties en bestanden die voortkomen uit de uitvoering van de Opdracht, of de rechten die rusten op teksten, video’s en afbeeldingen die getoond worden via mijn website of social mediakanalen, berusten uitsluitend bij mij.

 2. Jij mag deze werken niet zonder mijn vooraf gekregen toestemming kopiëren of verkopen of op een andere manier beschikbaar stellen aan derden, hieronder valt ook maar niet uitsluitend het delen op social media, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. Ook mag je niet zonder mijn vooraf gekregen Schriftelijke toestemming veranderingen aanbrengen aan het resultaat van de Opdracht.

 3. Jij krijgt na betaling van het factuurbedrag een niet-overdraagbaar, exclusief en eeuwigdurend gebruiksrecht op het resultaat van de Opdracht. Dit betekent dat je het ontwerp mag gebruiken.  

 4. Ik mag resultaten van de Opdracht gebruiken voor promotionele doeleinden. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met jouw privacy.

 5. Wanneer jij je niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, heb ik het recht de schade die ik daardoor lijdt, op jou te verhalen.  

 

Artikel 12 – Privacy

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook mijn privacy- en cookieverklaring van toepassing. Deze is te vinden via www.thefreshperspective.nl. In de privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, wat het doel en de grondslag daarvan is, welke beveiligingsmaatregelen door mij worden getroffen, hoelang de persoonsgegevens bewaard blijven en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook lees je welke rechten jij als betrokkene hebt.

 2. Ik zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in mijn privacy- en cookieverklaring.

 

Artikel 13 – Klachten

 1. Ben je niet tevreden over mijn dienstverlening of heb je een klacht over de uitvoering van de Opdracht, dan dien je dat binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan, Schriftelijk en duidelijk omschreven aan mij weten.

 2. Ik zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

 3. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.

 

Artikel 14 –Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om bij geschillen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de Partijen als geschil worden gezien.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door @maaike. online legal support www.onlinelegalsupport.nl en zijn speciaal geschreven voor the Fresh Perspective.

 

[1] Voor de nieuwsgierige lezer:
In artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de feitelijke opdrachtnemer in beginsel verplicht is de opdracht zelf uit te voeren.

In artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat wanneer twee of meer personen samen een opdracht hebben ontvangen, zij ieder van hen voor het geheel aansprakelijk zijn m.b.t. tekortkomingen in de nakoming van die opdracht, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.
In artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek staat dat indien een opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, de opdracht eindigt door de dood van die persoon.

bottom of page